Wednesday, March 15, 2017

คำสิริมงคล

คำสิริมงคล

ภาษาจีน
พินอิน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

ฉาย
cái
Wealth
โชคลาภ

จี๋

Lucky
สิริมงคล

ฟา

Initiation
เจริญ / เกิด

หมาน
mǎn
Full
เต็ม

ฮ่าว
hǎo
Good
ดี

ฝู

Luck
ความสุข

ซุ่น
shùn
Along
ราบรื่น

เสียง
xiáng
Auspicious
มงคล

เป่า
bǎo
Valuable
ของล้ำค่า

จิน
jīn
Gold
ทอง

ซิง
xīng
Being popular
มีโชคลาภ / โชคดี

ฟู่

Rich
ร่ำรวย

ชุน
chūn
Spring
ฤดูใบไม้ผลิ

เกา
gāo
High
สูงส่ง

หลง
lóng
Dragon
มังกร

อวี้

Jade
หยก
如意
ยู๋อี้
rúyì
Pleasant
สมดังปรารถนา
快乐
ไคว้เล่อ
kuài lè
Joyful
มีความสุข
发财
ฟาไฉ
fā cái
Getting rich
มีโชคลาภ / ร่ำรวย
平安
ผิงอัน
pīng ān
Safe
ปลอดภัย / สงบสุข
合想
เหอเสี่ยง
hé xiǎng
Gathers thought
สมหวัง
成功
เฉิงกง
chénggōng
Success
ความสำเร็จ
健康
เจี้ยนคัง
jiànkāng
Health
สุขภาพแข็งแรง
福禄寿
ฝู ลู่ โซ่ว
fú lù shòu
Good fortune
มีความสุข มีวาสนา อายุยืน(ฮก ลก ซิ่ว)
财喜登门
ไฉ สี่ เติง เหมิน
cái xǐ dēng mén
The wealth visits
โชคลาภสิริมงคลมาเยือน
合家欢乐
เหอ เจีย ฮวานเล่อ
héjiā huān lè
The entire family is happy
ครอบครัวสุขสดชื่น
吉祥如意
จิ๋เสียง ยู๋ อี้
jí xiáng rú yì
Propitious pleasant
สิริมงคล
สมปรารถนา
春风如意
ชุนเฟิงยู๋อี้
chūn fēng rú yì
The spring breeze is pleasant
สมปรารถนาตลอดไป
一帆风顺
อี้ฝาน เฟิงซุ่น
yì fán fēng shùn
Problem-free
สวัสดิภาพตลอดไป
月圆花好
เอวี้ย เอวี๋ยน ฮวาฮ่าว
yuè yuán huā hǎo
Happy married life
สมบูรณ์พูนสุข
千祥云集
เชียนเสียง อวิ๋นจี๋
qiān xiáng yúnjí
Thousand converges auspicious
สิริมงคลรวมนับพัน (สิริมงคลนับอนันต์)
驱邪降福
ชวี เสีย เจี้ยง ฝู
qū xié
jiàng fú
Exorcises falls the luck
ขับไล่สิ่งอัปมงคล เพื่อให้สิริมงคลจุติมา
福禄寿喜
ฝูลู่โซ่วสี่
fú lù shòu xǐ
The good fortune is happy
ปลื้มปิติ มีความสุข มีวาสนา อายุยืน
岁岁平安
ซุ่ยซุ่ย ผิงอัน
suì suì
píng ān
The year old year old is safe
ทุกปีสงบสุขปลอดภัย
年年有余
เหนียนเหนียน โหย่วอวี๋
nián nián
yǒu yú
Has year after year -odd
ทุกปีอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้
新春快乐
ซิน ชุน ไคว้เล่อ
xīn chūn
kuài lè
The early spring is joyful
สุขสันต์ปีใหม่
日日好日
ยื่อยื่อ ฮ่าวยื่อ
rì rì hǎo

Daily good date
ทุกวันเป็นวันดี (มงคลทุกวัน)
新年发财
ซินเหนียน ฟาไฉ
xīn nián fā cái
New year gets rich
ปีใหม่ร่ำรวย
合家平安
เหอเจีย ผิงอัน
hé jiā píng ān
The entire family is safe
ครอบครัวสงบสุข
新春如意
ซินชุนยู๋อี้
xīn chūn rúyì
The early spring is pleasant

ผู้ตั้งกระทู้ ทีมงาน (smartenglish2-at-gmail-dot-com

No comments:

Post a Comment