Saturday, July 13, 2013

金玉良缘 จินอวี้เหลียงเหยียน / Jin Yu Liang Yuan / Perfect Couple


Title: 金玉良缘 / Jin Yu Liang Yuan / Perfect Couple
Genre: Period drama, romance, comedy
Episodes: 38
Broadcast network: TBA
Broadcast period: late 2014


นักแสดง
  • Tang Yan as Yu Qilin
  • Wallace Huo as Jin Yuanbao 金玉良缘 จินอวี้เหลียงเหยียน นำแสดงโดย ฮั่วเจี้ยนหัว ถังเยียน
  • Huang Ming (黄明) as Gu Changfeng
  • Wang Jing Luan as Yuanbao's cousin

เรื่องย่อ :
สร้างจากนิยายของถงหัวผู้เขียนเรื่องปู้ปู้จิงซิน
 
เป็น เรื่องราวในสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น กล่าวถึงหยวนเป่า(ฮั่วเจี้ยนหัว) บุตรชายคนเดียวของตระกูลขุนนางที่ผูกขาดการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบ ผู้ ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างประคบประหงมถูกเอาใจมาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งเขาได้พบกับอวี้ชีหลิน(ถังเยียน)แม่นางผู้แสนฉลาดที่ออกท่องมาทั่ว ยุทธภพ ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนาขึ้น มิตรภาพ ความผูกพัน และความตลกขบขันรวมเอาไว้ในเรื่องนี้ตัวอย่าง
http://tv.sohu.com/20130516/n376123397.shtml
ที่มา http://www.bloggang.com

No comments:

Post a Comment