Saturday, August 18, 2012

Synopsis เรื่องย่อ Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012 [Mainland TV Drama Series]Title: 女相 / Nv Xiang / Female Prime Minister
Genre: Period drama, romance
Episodes: 40
Screenwriter: Zhang Wei (张巍)
Chief producers: Yu Zheng, Mu Xiao Sui (穆晓穗), Zhang Yong (张勇), Li Hao (李浩), Yao Jia (姚嘉)
Producers: Ouyang Chang Lin, Gao Xi Xi, Chi Yu Feng (池宇峰), Yu Zheng
Directors: Li Hui Zhu (李慧珠), Deng Wei En (邓伟恩)
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2012-Jul @ 19:30 

Cast
 • Zhao Li Ying as Lu Zhen
 • Chen Xiao as Gao Zhan
 • Qiao Ren Liang as Gao Yan
 • Yang Rong as Xiao Guan Yin
 • Wu Ying Jie as He Dan Niang
 • Tang Yi Xin (唐艺昕) as Shen Bi
 • Maggie Cheung as Lou Qing Qiang
 • Liu Xue Hua as Lou Zhao Jun
 • Bai Shan as Yu Jiu Lu
 • Wang Lin as Madam Zhao
 • Yue Yao Li as Lu Jia
 • Li Ji Chun (李继春) as Shen Jia Yan

Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012 [Mainland TV Drama Series]
The upcoming Female Prime Minister (Nu Xiang), about the only female prime minister in thousands of years of Chinese history, Prime Minister Lu Zheng of the Northern Qi dynasty. The leads are Zhao Li Ying as Lu Zheng and Chen Xiao as Gao Dan, the Crown Prince who later becomes the Emperor she counsels in the role of prime minister.


No comments:

Post a Comment