Wednesday, July 11, 2012

Xuan Yuan Sword / Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky [Eng Sub] [Mainland Drama]
Title: 轩辕剑之天之痕 / Xuan Yuan Jian Zhi Tian Zhi Hen / Xuan Yuan Sword - Rift of the Sky / Scar of the Sky / Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky / Xuan Yuan Jian San Wai Zhuan Zhi Tian Zhi Hen

นักแสดง
  • Hu Ge หู เกอ as Yuwen Tuo / Jian Chi
  • Zhang Yi Jie as child Yuwen Tuo
  • Jiang Jing Fu as Chen Jing Chou
  • Liu Shi Shi as Tuoba Yu Er
  • Yuan Xue Er as child Yu Er
  • Tang Yan as Dugu Ningke 


Xuan Yuan Sword [Eng Sub] [Mainland Drama]


Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 1

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 2

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 3

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 4

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 5

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 6

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 7

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 8

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 9

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 10

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 11

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 12

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 13

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 14

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 15

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 16

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 17

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 18

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 19

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 20

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 21

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 22

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 23

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 24

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 25

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 26

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 27

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 28

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 29

Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky Episode 30 


Source: viki

No comments:

Post a Comment