Wednesday, July 11, 2012

Xuan Yuan Sword [Chinese Sub] [Mainland Drama]

Title: 轩辕剑之天之痕 / Xuan Yuan Jian Zhi Tian Zhi Hen / Xuan Yuan Sword - Rift of the Sky / Scar of the Sky / Xuan Yuan Sword 3 Legend-Rift of the Sky
นักแสดง
  • Hu Ge หู เกอ as Yuwen Tuo / Jian Chi
  • Zhang Yi Jie as child Yuwen Tuo
  • Jiang Jing Fu as Chen Jing Chou
  • Liu Shi Shi as Tuoba Yu Er
  • Yuan Xue Er as child Yu Er
  • Tang Yan as Dugu Ningke 

No comments:

Post a Comment