Sunday, June 24, 2012

Synopsis Beauties Without Tears / In Love with Power Trailer / 美人无泪 [Mainland China TV Series]Title: Beauties Without Tears / In Love with Power Trailer / 美人无泪
Director: Liang Shengquan (Hong Kong director representative works: Legend, Legend 3, Xuanyuanjian, Fairy, The Eagle Shooting Heroes, Strange Tales of Liaozhai, Painted Skin)
Scriptwriter: Shen Zhining
Production company
: Yu Zheng workshop
Year: 2012


Cast
Hawick Lau 刘恺威 as Emperor Huang Tai Ji
Zhao Liyin 赵丽颖
Li Yifeng 李易峰
Chen Xiao 陈晓
Yuan Shanshan 袁姗姗
Deng Sha 邓莎
Guo Dong 韩栋
Sun Jian 孙坚
Liu Ennuo 刘恩佑
Qiao Qiao 乔乔


Synopsis Beauties Without Tears / In Love with Power Trailer / 美人无泪 
This series is going to part of the Mei Ren Xin Ji & Mei Ren Tian Xa triology.
Source: spcnet.tv
No comments:

Post a Comment