Tuesday, May 22, 2012

Recap Screen and Summary Rooftop Prince ep.19 (เรื่องย่อ Rooftop Prince ตอนที่19)

Recap Screen and Summary Rooftop Prince 옥탑방 왕세자  ep.19 (ตอนที่19)  ออกอากาศวันที่ 23-05-2012 


Starts from H running and calling out “your highness” looking for G. then G chases after S and T starts his engine and heads towards G. S hides in the grass and watches. G says her joking is going to far. H runs up behind him and sees the car headed towards G. H calls out your highness and makes him look at her. he smiles and waves. She runs towards him as the car speeds up. She gets hit and thrown – she lands in the water. G gets up from where she pushed him and sees her in the water. T drives away and picks up S on his way out. G calls out H’s name and sees her body gloating in the water. Flashback to Joseon that morning when he had the same reaction seeing the princess face down in the water. G: it cant be – park ha. Park ha. He goes into the water and turns her over. Her face is bloody. He keeps calling out- you cant be – no – park ha

H is rushed to the hospital. G watches her be wheeled in

Scene changes. G is sitting on the bench with H’s head on his lap. G:  I wish I could remember your face in the sunlight forever. H: I wish time could stop right here. H smiles at him then closes her eyes.

S is pacing outside a home. T comes out and asks what S is doing. Come inside. She worries that H might have died. He says it already happened. He has made plans for them to leave for abroad. He goes to buy something for them to eat. After he is gone S gets a call from G. she asks what happened with H. he says let’s meet and talk.

S and G go to the hospital and stare into H’s room.  S starts to cry and shake. G watches her reaction. S cries and turns away.

S walks out but G stops her and asks hear me out. if you leave H like that. she will die. cuz of the car hitting her, her liver was damaged. I am asking for your help to save H. you are her older sister. S: we don’t have that kind of relationship. She tries to leave but he says I have something to give you.

G and S talk outside. He says how in a former life she was related with H- that’s why he asked her whether she was related to H. she says what are you talking about. If you are going to say something strange I am leaving. She starts to walk away but he holds onto her. and his hand disappears. G: Now that you saw- will you believe what I said. In a former life, H threw away her life to save you. yesterday too, she knew you were up to no good and didn’t call the police cuz she is your sister and wanted to protect you. Right now there is only you who can save H. it all depends on you. he hands over her home key and memory card and says these are all the evidence to put you guys away but I don’t need them anymore. Just save H. he walks away

S walks down the street in a daze and remembers all the mean things she said to H about not being related. Then how jang said you are sisters. Then what G said

S comes back and T yells at her. T says we are leaving tonight. S says I cant go. H is in the hospital. She needs surgery. There is only me who can save her.

G runs to the hospital with the guys. The doctor says H’s condition worsened. She needs that surgery in a rush

T calls and says he heard H needs surgery. And that S is the only one who can save her. G asks what do you want. T wants G to hand over everything that belongs to TY.

G and T meet. G hands it over and says you can confirm the contents. T says what for – we trust each other. G promises not to have him arrested for all the things he did. T says S will be there in time for the surgery at the hospital

T drags S into the car. He says she cant be late for surgery. But he goes a different way. S asks what he is doing. He already got paid for saving H so why is he doing this. he shows her the money and says there are plenty of people who can save H instead of you. S gets a call from G. T tells her not to pick up

G is waiting and other guys show up. G asks if they looked everywhere. M runs up and says the office found out the home T was staying at. G says let’s go there now

They go to the house and say no one is here. someone saw them leave. They decide to go down and find out where they went

Without letting T know, S calls G. G picks up and hears her talking with T. S: where are we going. I have to know. T says we are taking a boat and then a plane. She gets T to say the time. T says we leave at 7pm. G runs to the car and drives off.

T drives to the docks and pulls S out of the car and shows her the boat they are going to take. S says she wont go with him. He says we only need to take that boat. G drives up. T: did you call that guy. She slaps him and says come to your senses now. Stop it now. G and T fight as S gets in the car. T goes after her but G tells her to leave. Other guys drive up and G tells them to take S to the hospital. The boat leaves and T runs over calling for the boat to wait. G goes after him and beats T up. They fight some more. T runs off and G loses him. T is hiding with a plank and beats G up with it. T gives G a chance to talk. G asks: why did you kill TY. T says if I tell you-  you will die here. T tells the truth about how he fought with TY and TY fell in the water but I didn’t want to help him. No one knows I met TY in America so now you have to disappear too. T is about to hit him but G evades the hit and they fight some more. the police arrive so T runs off. The cop arrests T. G shows the cop the evidence. A recording about what happened withTY’s accident. Cops take T into custody

S goes into surgery for H

In the hospital room, G stands over H as H wakes up. He asks are you alert? Do you recognize me. She asks if he is ok. G: are you worried about me as soon as you wake up. Don’t do something like this for me again. I will do everything for your sake from here on. she holds out her pinky. He asks what this is. H: if you don’t keep your promise – you are dead. He pinky swears and says I promise

G asks Pyo to take care of the company till TY wakes up. Pyo thanks him. For the deceased chairman’s sake too. They shake hands

S is with H in her hospital room. S says it’s good you recovered quickly. I am sorry. H: unni thanks to you I am alive. Thank you. S says I am on my way to the police. She holds H’s hand. S: be healthy. S turns to leave but H calls out: unni I will wait for you. S turns and smiles at her.

Jang and S’s mom meet with S in the lobby. jang says whatever you did wrong as your mothers we are on your side. Her mom says you saved H’s life. the police will be lenient. Don’t worry cuz you have two moms. S breaks down in tears. Each mom hugs her.

G meets with the 3 guys. They want to repay H for all her kindness to them. M suggests all of them working part time jobs and getting H a store. Y says I was thinking of that too.

There is a sageuk scene being filmed and M and the others are extras. The action scene doesn’t go well so Y offers to do it. he does a great job so everyone claps. C plays the gayeum on the street for money. he gets flowers and money. M types up a script. Y gets famous and his pics are taken.

The guys hand over a lot of money to G. G pays some other guy in cash. They get H’s store ready. They put up the sign for H’s new store

In the car the guys congratulate her for getting discharged from the hospital. They go through a tunnel and suddenly M says C disappeared. G stops the car and everyone is shocked. they go home and M says what to do cuz C was wearing shorts. They decide to get their things ready in case they leave too. Y notes C has disappeared from their group photo

H sits outside on the bench. She takes out her phone and adds a photo of G and her sends it to G.G is in his room and gets the text. He opens it up and sees her invitation message. She says I am waiting so hurry and come. G smiles

G meets H under their tree. She calls him Yi Gak shi. He asks why she is calling him that cuz it’s awkward. H: don’t say anything – you are only allowed to say “unng” (which means yes)  H: you like me don’t you. G: unng. H: I like you too. G: unng. H closes her eyes and asks: please marry me. I am proposing to you- don’t you know that? to ask to marry. Don’t they have it in Joseon. He doesn’t answer and says follow me.

G takes her to her store and opens it.  he turns on the lights and says this is my answer. H: what is this. G: you are someone who lives here and I am someone who has to leave.  She cries and says who asked you to do this. he says how C left. She says that’s why – let’s live like others. Do others live 100 years.  I like living with you even if it’s one day at a time. Let’s not just worry just cuz we are afraid to be separated.  if fate makes up stop in the middle –that cant be helped. He says why do you want to live like that suffering. I want you to live well. She says I can live well earning my own living without your help. I did that all my life.  let’s just get married. G: don’t be stubborn. H cries and leaves

H is doing laundry outside and T and M spy on her. M and Y are both carrying heavy backpacks. they report to G they are worried about H. Y asks if anything happened between G and H. G asks why the guys are like that (carrying their packs). they said cuz they don’t know when they will go back to Joseon.  They both give G advice about H

G sits alone and remembers H asking him to marry. H: Let’s not just worry just cuz we are afraid to be separated. If we stop in the middle then it cant be helped. G suddenly runs back to H and throws down her laundry. G: how much are you going to upset me. Do what you want. I will do as you want. H: what I want? G: dummy. I am saying let’s get married like you want. H turns and faces him. G smiles at her. she sort of jumps into his arms. He picks her up and swings her around.

H takes her to the pond and says in joseon I used to like walking here. everything is the way it used to be. she reminds him how they don’t have time for this cuz they are busy preparing for the wedding. G: there is one difference. In joseon you weren’t this loud. He smiles at her and says: Then and now – you are pretty. She kisses him.

He shows her some other places that are the same. She says we don’t have time for this. cant we come here later. He takes her to a place and looks under the rock. He takes out something. she asks what he is doing. He shows her an old fashioned circular thing that looks like a ring but smaller hole. She asks if he can take it. he says it’s mine. He hid it here 300 years ago. she says it’s surreal. He says it’s for marriage.  I think he said he was going to give it to her 300 yrs ago. H: then it’s a present I received from you 300 years ago. she takes off her necklace and puts it on as a pendant. She asks him to put the necklace on her. he does and says it’s pretty. He says now that they have this, let’s go look at wedding halls.  She says how wedding halls are hard to get cuz of all the weddings but G says M and Y are already looking.

M and Y pretend to walk down the aisle. G asks the guys if their bags aren’t heavy. They say it’s ok. They mention how H saved them. H says there is some place else I want to get married instead. They all get in the elevator and lights flicker on and off and M and Y disappear.  H and G hold hands tightly

G and H eat holding hands and G feeds her. she says this place is good. We should have come sooner. He asks if her arm doesn’t hurt. But she says what if you suddenly disappear. If you are uncomfortable you can let go. G: it’s ok. They continue holding hands

G and H are lying in bed facing each other holding hands. She wonders if the guys went to joseon ok. Would be nice if we could call. G: dummy. She says that’s what I call you. G: thank you. H: don’t say that. G: I am sorry. H: don’t say that. G: I love you. H: say that again. G: I love you. H: say it again. She cries. G: I love you. she hugs him.

H  and G are dressed for their wedding. H gives him a necklace. He says he doesn’t need it but she says I cant be the only one who receives. She puts the necklace on him. He promises to always keep it close to his heart.

The rooftop is decorated for a wedding. They stand together under the arch. H says their vows. H: I take Yi Gk as my husband. G: I take park Ha as my wife. H: to always love each other.G:  always treasure each other. H: until the day we die. G: we will always be together. G and H say together: we promise (vow). They hold hands. G leans in to kiss her. he suddenly starts to disappear. He nods his head and she nods back crying. he fades away as his hand reaches up to touch her face. He starts to cry and then he is gone. She is left alone. H: is this it? can you not hear my words? I should have said goodbye. I was a dummy and couldn’t say anything. I should have said go well. Suddenly the wind picks up and flower petals fly away.

End
------------------------------------------------------------------------
 เริ่ม จาก H ทำงานและโทรออก "ทรง" ของคุณกำลังมองหา G. แล้ว G ไล่หลัง S และ T จะเริ่มต้นของเครื่องยนต์และหัวของเขาที่มีต่อหนังจีเอสในหญ้าและนาฬิกา G พูดว่าเธอพูดเล่นจะไปไกล H วิ่งขึ้นหลังเขาและเห็นรถมุ่งหน้าไปยังจีเอชโทรออกของคุณทรงและทำให้เขามองไปที่เธอ เขายิ้มและคลื่น เธอทำงานต่อเขาเป็นรถเพิ่มความเร็ว เธอได้รับการตีและการโยน - ดินแดนที่เธออยู่ในน้ำ G ได้รับเพิ่มขึ้นจากที่เธอผลักเขาและเห็นเธอในน้ำ T ไดรฟ์ออกไปและหยิบ S ในทางของเขาออก G โทรออกชื่อของ H และเห็นร่างของเธอที่มองด้วยความละโมบในน้ำ รำลึกความหลังถึงสมัยโชซอนตอนเช้าว่าเมื่อเขามีปฏิกิริยาเดียวกันเห็นใบหน้าเจ้าหญิงลงในน้ำ G: ลาดเทมัน - ฮาสวน ฮ่าพาร์ค เขาไปลงในน้ำและเปลี่ยนเธอมากกว่า ใบหน้าของเธอเป็นเลือด เขาช่วยให้การโทรออกลาดเทคุณจะ - ไม่ - สวนฮ่าH จะวิ่งไปโรงพยาบาล G นาฬิกาของเธอถูกล้อใน

เปลี่ยนฉาก G นั่งอยู่บนม้านั่งกับหัวของ H บนตักของเขา G: ฉันหวังว่าฉันสามารถจำใบหน้าของคุณในแสงแดดตลอดกาล H: ฉันต้องการเวลาที่จะหยุดอยู่ตรงนี้ H ยิ้มที่เขาแล้วปิดตาของเธอS คือ pacing นอกบ้าน T ออกมาและขอให้สิ่งที่เอสจะทำ มาด้านใน เธอกังวลว่าอาจจะสูงเสียชีวิต เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้ว เขาได้ทำแผนสำหรับพวกเขาจะออกเดินทางไปต่างประเทศ เขาจะไปซื้ออะไรสำหรับพวกเขาที่จะกิน หลังจากที่เขาหายไป S ได้รับโทรศัพท์จาก G. เธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอชเขาพูดให้เราพบและพูดคุย


S และ G ไปโรงพยาบาลและจ้องมองเข้าไปในห้องของ H S เริ่มที่จะร้องไห้และเขย่า G นาฬิกาปฏิกิริยาของเธอ S ร้องไห้และหันออกไป


S เดินออกไป แต่ G หยุดของเธอและขอให้ได้ยินฉันออก ถ้าคุณออกจาก H เช่นนั้น เธอจะตาย cuz ของรถชนเธอตับของเธอได้รับความเสียหาย ฉันขอให้คุณช่วยประหยัด H. คุณเป็นพี่สาวของเธอ S: เราไม่ได้มีชนิดของความสัมพันธ์ที่ เธอพยายามที่จะออก แต่เขาบอกว่าฉันมีบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณได้G และ S พูดคุยนอก เขาบอกว่าวิธีการในชีวิตของอดีตเธอถูกที่เกี่ยวข้องกับ H-ที่ว่าทำไมเขาถามเธอว่าเธอเกี่ยวข้องกับเอชเธอบอกว่าสิ่งที่คุณพูดถึง หากคุณกำลังจะพูดอะไรบางอย่างที่แปลกฉันจะกลับไป เธอเริ่มที่จะเดินออกไป แต่เขาถือลงบนของเธอ และมือของเขาหายไป G: ตอนที่คุณเห็นจะคุณเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูด ในชีวิตของอดีต, H โยนออกไปชีวิตของเธอเพื่อให้คุณประหยัด เมื่อวานนี้มากเกินไปที่เธอรู้ว่าคุณอายุถึงไม่ดีและไม่ได้เรียกตำรวจ cuz เธอเป็นน้องสาวของคุณและต้องการที่จะปกป้องคุณ ตอนนี้มีเพียงคุณที่สามารถบันทึก H. มันทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ เขา มือมากกว่าที่สำคัญในบ้านและการ์ดหน่วยความจำของเธอและพูดว่าเหล่านี้เป็น หลักฐานทั้งหมดที่จะนำพวกคุณไป แต่ฉันไม่ต้องการพวกเขาอีกต่อไป เพียงบันทึก H. เขาเดินออกไป


S เดินลงถนนในอาการงุนงงและจดจำทุกสิ่งที่มีค่าเฉลี่ยที่เธอพูดกับ H เกี่ยวกับการไม่ถูกที่เกี่ยวข้อง แล้ววิธีการ Jang กล่าวว่าคุณน้องสาวอยู่ แล้วสิ่งที่จีกล่าวว่า


S กลับมาและ T yells ที่เธอ T พูดว่าเราจะออกคืนนี้ S กล่าวว่าฉันลาดเทไป H เป็นในโรงพยาบาล เธอต้องผ่าตัด มีเพียงฉันที่สามารถบันทึกของเธอ


G วิ่งไปโรงพยาบาลกับพวก แพทย์บอกว่าสภาพของ H แย่ลง เธอต้องผ่าตัดในการวิ่งที่T เรียกและกล่าวว่าเขาได้ยิน H ต้องผ่าตัด และที่ S เป็นคนเดียวที่สามารถบันทึกของเธอ G ถามสิ่งที่คุณต้องการ T G ต้องการมือถือมากกว่าทุกอย่างที่เป็นของ TY


G และ T ตอบสนองความ G มือมันไปและพูดว่าคุณสามารถยืนยันเนื้อหา T กล่าวว่าสิ่งที่สำหรับ - เราเชื่อถือได้ซึ่งกันและกัน G สัญญาที่จะไม่ให้เขาจับสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำ T S กล่าวจะมีในช่วงเวลาสำหรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล


T S ลากเข้าไปในรถ เขาบอกว่าเธอลาดเทจะสายสำหรับการผ่าตัด แต่เขาจะไปทางที่แตกต่าง S ถามสิ่งที่เขาทำ เขาได้จ่ายไปแล้วสำหรับการบันทึก H ดังนั้นทำไมที่เขาทำนี้ เขาจะบอกให้เธอเงินและบอกว่ามีมากมายของผู้ที่สามารถบันทึก H แทนของคุณ S ได้รับโทรศัพท์จาก G. T บอกเธอไม่ได้รับG กำลังรอและผู้ชายคนอื่นแสดงขึ้นมา G ถามว่าพวกเขาดูทุกที่ M วิ่งขึ้นและกล่าวว่าสำนักงานพบบ้าน T ได้เข้าพักที่ G บอกว่าให้ไปที่นั่นตอนนี้


พวกเขาไปที่บ้านและบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ คนที่เห็นพวกเขาออก พวกเขาตัดสินใจที่จะไปลงและหาที่พวกเขาไป


โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบว่า T, S สาย G. G หยิบขึ้นมาและได้ยินเสียงเธอพูดคุยกับทีเอส: เราจะไป ฉันจำเป็นต้องทราบ T พูดว่าเราจะสละเรือแล้วเครื่องบิน เธอได้รับ T เพื่อบอกเวลา T พูดว่าเราจะออกจากที่ 07:00 G วิ่งไปที่รถและขับออก


T ไดรฟ์ไปยังท่าเรือและดึง S ออกจากรถและการแสดงของเธอเรือที่พวกเขาจะไปใช้ S เธอบอกว่าเธอเคยชินไปกับเขา เขาบอกว่าเราจะต้องใช้เรือที่ ไดรฟ์ G ขึ้น T: คุณไม่เรียกคนที่แต่งตัวประหลาด เธอ slaps เขาและบอกว่ามาถึงความรู้สึกของคุณตอนนี้ หยุดมันในขณะนี้ G และ T ต่อสู้เป็น S ได้รับในรถ T ไปหลังจากที่เธอ แต่ G บอกเธอให้ออกไป ผู้ชายคนอื่นขับรถขึ้นและ G บอกพวกเขาจะใช้ S ไปโรงพยาบาล ใบเรือและ T ทำงานมากกว่าเรียกร้องให้เรือที่จะรอ G ไปหลังจากที่เขาและเต้น T ขึ้น พวกเขาต่อสู้มากขึ้นบาง T วิ่งออกและ G สูญเสียเขา T จะหลบซ่อนตัวอยู่กับไม้กระดานและเต้น G ขึ้นกับมัน T จะช่วยให้จีมีโอกาสที่จะพูดคุย G ถาม: ทำไมคุณฆ่า TY T พูดว่าถ้าฉันบอกคุณที่คุณจะตายที่นี่ T บอกความจริงเกี่ยวกับวิธีการที่เขาต่อสู้กับ TY TY และลดลงในน้ำ แต่ฉันไม่ต้องการที่จะช่วยเขา ไม่มีใครรู้ว่าฉันได้พบ TY ในอเมริกาดังนั้นตอนนี้คุณมีจะหายไปมากเกินไป T เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะตีเขา แต่ G evades ตีและพวกเขาจะต่อสู้มากขึ้นบาง ตำรวจมาถึงจึงวิ่งออก T ตำรวจจับกุม ต. จีแสดงให้เห็นตำรวจหลักฐาน บันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของ withTY ตำรวจใช้เวลา T เข้าห้องขังS จะเข้าสู่การผ่าตัดสำหรับ H


ในห้องที่โรงพยาบาล, G ย่อมามากกว่าเช่น H H ตื่นขึ้นมา เขาถามคุณกำลังจะแจ้งเตือน? คุณจำผม เธอถามว่าเขาจะ ok G: คุณกังวลเกี่ยวกับฉันทันทีที่คุณตื่นขึ้นมา อย่าทำอะไรเช่นนี้สำหรับฉันอีกครั้ง ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคุณจากที่นี่เมื่อ เธอถือของเธอออกพิ้งกี้ เขาถามว่านี้คือ H: ถ้าคุณไม่รักษาสัญญาของคุณ - คุณมีคนตาย เขาสาบานพิ้งกี้และพูดว่าฉันสัญญา


G ถาม Pyo ในการดูแลของ บริษัท จนถึง TY ตื่นขึ้นมา Pyo ขอบคุณเขา เพื่อประโยชน์ของผู้ตายเป็นประธานเกินไป พวกเขาจับมือS คือกับ H ในห้องพักของโรงพยาบาลของเธอ S กล่าวว่ามันที่ดีที่คุณกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว ฉันขอโทษ H: Unni ขอบคุณคุณผมมีชีวิตอยู่ ขอบคุณ S กล่าวว่าฉันอยู่ในทางของฉันกับตำรวจ เธอจับมือของ H S: จะมีสุขภาพ S หันไปออก แต่ H โทรออก: Unni ผมจะรอคุณ ผลัด S และรอยยิ้มที่เธอแม่จางและ S 's พบกับ S ในล็อบบี้ Jang พูดว่าสิ่งที่คุณไม่ผิดที่เป็นมารดาของเราอยู่เคียงข้างคุณ แม่ของเธอบอกว่าคุณได้บันทึกชีวิตของ H ตำรวจจะผ่อนปรน ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณมีสอง moms S พักลงในน้ำตา แต่ละกอดแม่ของเธอ


G พบกับ 3 หนุ่ม พวกเขาต้องการที่จะชำระหนี้ H สำหรับทุกความเมตตาของเธอให้กับพวกเขา M แสดงให้เห็นทั้งหมดของพวกเขาทำงานงาน part time และรับ H เก็บ Y พูดว่าฉันคิดว่ามากเกินไปมีฉาก sageuk ถูกถ่ายทำและ M และอื่น ๆ ที่มีความพิเศษ ฉากแอคชันไม่ได้ไปกันดังนั้น Y เสนอที่จะทำมัน เขาไม่ได้งานที่ดีเพื่อให้ทุกคน claps C เล่น gayeum บนถนนที่ค่าเงิน เขาได้รับดอกไม้และเงิน ชนิด M ขึ้นสคริปต์ Y ที่มีชื่อเสียงและได้รับภาพของเขาจะถูกนำ


มือผู้ชายมากกว่าเงินเป็นจำนวนมากเพื่อ G. G จ่ายบางคนที่แต่งตัวประหลาดอื่น ๆ ในรูปเงินสด พวกเขาได้รับการจัดเก็บสูงของพร้อม พวกเขานำขึ้นเครื่องหมายสำหรับการจัดเก็บใหม่ของ H


ในรถก็แสดงความยินดีกับเธอสำหรับการออกจากโรงพยาบาล พวกเขาไปผ่านอุโมงค์และก็พูดว่า M C หายไป G หยุดรถและทุกคนจะตกใจ พวกเขากลับบ้านและ M พูดว่าจะทำอะไร cuz C สวมกางเกงขาสั้น พวกเขาตัดสินใจที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขาพร้อมในกรณีที่พวกเขาออกมากเกินไป บันทึกย่อ Y C ได้หายไปจากภาพกลุ่มของพวกเขา


H นั่งอยู่บนม้านั่งข้างนอก เธอจะออกโทรศัพท์มือถือของเธอและเพิ่มภาพของ G และเธอส่งไปยัง GG อยู่ในห้องของเขาและได้รับข้อความ เขาจะเปิดมันขึ้นมาและเห็นข้อความเชิญของเธอ เธอบอกว่าฉันรอจึงรีบมาและ รอยยิ้ม G


G H ตรงตามใต้ต้นไม้ของพวกเขา เธอเรียกเขาว่า Yi Shi Gak เขาถามว่าทำไมเธอจะเรียกเขาว่า cuz มันอึดอัดใจ H: ไม่พูดอะไร - คุณได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะพูดว่า "unng" (ซึ่งหมายความว่าใช่) H: คุณต้องการให้ฉันทำไม่ได้คุณ G: unng H: ผมชอบคุณมากเกินไป G: unng H ปิดตาของเธอและถาม: โปรดแต่งงานกับผม ผมเสนอให้คุณทำไม่ได้คุณรู้ไหมว่า? ที่จะขอแต่งงาน ไม่ว่าพวกเขามีในสมัย​​โชซอน เขาไม่ได้คำตอบและกล่าวว่าตามฉัน


G ใช้เวลาของเธอไปที่ร้านของเธอและเปิดมัน เขาจะเปิดไฟและกล่าวว่านี้เป็นคำตอบของฉัน H: นี่คืออะไร G: คุณเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่และผมคนที่มีที่จะออกจาก เธอร้องไห้และกล่าวว่าผู้ที่ขอให้คุณทำเช่นนี้ เขาบอกว่าวิธีการที่ C เหลือ เธอบอกว่าทำไม - ขออาศัยอยู่เหมือนคนอื่น ๆ อย่าให้ผู้อื่นอาศัยอยู่ 100 ปี ฉันชอบใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม้ว่าจะเป็นวันหนึ่งที่เวลา Let 's ไม่เพียงต้องกังวลเพียงแค่ cuz เราจะกลัวที่จะถูกแยกออกจากกัน ถ้าโชคชะตาที่ทำให้ค่าหยุดในลาดเทกลางที่ได้รับความช่วยเหลือ เขาบอกว่าทำไมคุณต้องการที่จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานที่ ฉันต้องการให้คุณอยู่อย่างดี เธอบอกว่าฉันจะอยู่กันประกอบอาชีพของตัวเองโดยปราศจากความช่วยเหลือของคุณ ผมว่าทุกชีวิตของฉัน ให้เพียงได้แต่งงาน G: ไม่ต้องปากแข็ง H เสียงร้องและใบ


H จะทำซักรีดนอกและ T และ M เมื่อสายลับของเธอ M และ Y มีทั้งที่แบกเป้หนัก พวก เขารายงานไปยัง G พวกเขาเป็นห่วงเกี่ยวกับเอช Y ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่าง G และ H. G ถามว่าทำไมผู้ชายเป็นเช่นนั้น (แบกแพ็คของพวกเขา) พวกเขากล่าวว่า cuz พวกเขาไม่ทราบว่าเมื่อพวกเขาจะกลับไปที่โชซอน พวกเขาทั้งสองให้คำแนะนำเกี่ยวกับ G H


G นั่งอยู่คนเดียวและจะจดจำ H ขอเขาแต่งงาน H: Let 's ไม่เพียงต้องกังวลเพียงแค่ cuz เราจะกลัวที่จะถูกแยกออกจากกัน ถ้าเราหยุดอยู่ตรงกลางแล้วมันลาดเทได้รับความช่วยเหลือ G ก็วิ่งกลับไปที่ H และพ่นลงซักรีดของเธอ G: คุณกำลังเท่าใดจะอารมณ์เสียฉัน ทำในสิ่งที่คุณต้องการ ฉันจะทำตามที่คุณต้องการ H: สิ่งที่ฉันต้องการ? G: ดัมมี่ ที่ฉันพูดให้ได้แต่งงานเหมือนที่คุณต้องการ H เปลี่ยนและใบหน้าเขา G ยิ้มที่เธอ เธอเรียงลำดับของการกระโดดเข้าไปในแขนของเขา เขาหยิบเธอขึ้นและชิงช้าของเธอรอบ ๆH ใช้เวลาของเธอไปยังบ่อเลี้ยงและกล่าวว่าในโชซอนผมเคยชอบเดินที่นี่ ทุกสิ่งที่เป็นวิธีการที่เคยเป็น เธอเตือนเขาว่าพวกเขาไม่ได้มีเวลาสำหรับ cuz นี้พวกเขาไม่ว่างเตรียมความพร้อมสำหรับงานแต่งงาน G: มีหนึ่งความแตกต่าง ในโชซอนที่คุณไม่ได้ดังนี้ เขายิ้มที่เธอและพูดว่า: แล้วและตอนนี้ - คุณจะสวย เธอจูบเขา


เขาจะบอกให้เธอสถานที่อื่น ๆ บางอย่างที่เหมือนกัน เธอบอกว่าเราไม่ได้มีเวลาสำหรับการนี​​้ ลาดเทเรามาที่นี่ในภายหลัง เขาใช้เวลาของเธอไปยังสถานที่และรูปลักษณ์ภายใต้หิน เขาจะออกอะไร เธอถามว่าเขาจะทำ เขาจะบอกให้เธอเก่าล้าสมัยสิ่งที่เป็นวงกลมที่มีลักษณะเช่นแหวน แต่หลุมที่มีขนาดเล็ก เธอถามว่าเขาสามารถนำติดตัวไป เขากล่าวว่ามันเป็นเหมือง เขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ 300 ปีที่ผ่านมา เธอบอกว่ามันเป็น surreal เขาบอกว่ามันสำหรับการแต่งงาน ฉันคิดว่าเขากล่าวว่าเขาจะให้มันถึง 300 ปีของเธอที่ผ่านมา H: แล้วมันปัจจุบันฉันได้รับจากท่าน 300 ปีที่ผ่านมา เธอจะปิดสร้อยคอของเธอและทำให้มันเป็นจี้ เธอถามเขาที่จะนำสร้อยคอของเธอ ที่เขาทำและบอกว่ามันสวย เขากล่าวว่าขณะนี้ว่าพวกเขามีนี้ขอไปดูที่ห้องโถงจัดงานแต่งงาน เธอบอกว่าห้องโถงงานแต่งงานจะยากที่จะได้รับจากงานแต่งงาน cuz ทั้งหมด แต่จีเอ็มกล่าวว่าและ Y อยู่แล้วที่ต้องการหา


M และ Y แกล้งเดินลงทางเดิน G ถามผู้ชายว่ากระเป๋าของพวกเขาจะไม่หนัก พวกเขากล่าวว่าก็ ok พวกเขาพูดถึงวิธีการที่พวกเขาบันทึกไว้ H H พ​​ูดว่ามีสถานที่บางอื่นฉันอยากจะแต่งงานแทน พวกเขาทั้งหมดได้รับในลิฟท์และไฟกะพริบและปิดและ M และ Y หายไป H และ G จับมือไว้แน่นG และ H กินมือถือและ G ฟีดของเธอ เธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งที่ดี เราควรจะได้มาเร็ว เขาถามว่าแขนของเธอไม่เจ็บ แต่เธอบอกว่าสิ่งที่ถ้าคุณก็หายไป หากคุณไม่สบายใจคุณให้สามารถไป G: ก็ ok พวกเขายังคงจับมือกัน


G และ H กำลังนอนอยู่บนเตียงหันหน้าไปทางมือถือซึ่งกันและกัน เธอสงสัยว่าคนไปโชซอนตกลง คงจะดีถ้าเราสามารถโทร G: ดัมมี่ เธอบอกว่าเป็นสิ่งที่ฉันโทรหาคุณ G: ขอบคุณ H: ไม่บอกว่า G: ฉันขอโทษ H: ไม่บอกว่า G: ผมรักคุณ H: บอกว่าอีกครั้ง G: ผมรักคุณ H: บอกอีกครั้ง เธอร้องไห้ G: ผมรักคุณ เธอกอดเขา


H และ G จะสวมใส่สำหรับงานแต่งงานของพวกเขา H ให้เขาสร้อยคอ เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้อง แต่เธอบอกว่าฉันลาดเทจะเป็นคนเดียวที่ไ​​ด้รับ เธอทำให้สร้อยคอกับเขา เขาสัญญาว่าจะให้มันเสมออยู่ใกล้กับหัวใจของเขา


บนชั้นดาดฟ้าได้รับการตกแต่งสำหรับงานแต่งงาน พวกเขายืนอยู่ด้วยกันภายใต้โค้ง H พ​​ูดว่าพวกเขาสาบาน H: ฉันใช้เวลา Gk Yi เป็นสามีของฉัน G: ผมใช้สวนสาธารณะฮาในฐานะภรรยาของฉัน H: เสมอรัก other.G แต่ละเสมอสมบัติแต่ละอื่น ๆ H: จนกว่าจะถึงวันที่เราตาย G: เรามักจะได้อยู่ด้วยกัน G และ H พูดด้วยกัน: เราสัญญา (สาบาน) พวกเขาจับมือ G โน้มในจะจูบเธอ เขาก็เริ่มหายไป เขาพยักหน้าหัวของเขาและเธอพยักหน้ากลับร้องไห้ เขาจางหายไปเป็นมือของเขาถึงถึงสัมผัสใบหน้าของเธอ เขาเริ่มที่จะร้องไห้และแล้วเขาจะหายไป เธอเป็นคนเดียวที่เหลือ H: เป็นแบบนี้ได้หรือไม่ คุณไม่สามารถได้ยินคำพูดของฉันได้อย่างไร ฉันควรจะบอกลา ฉันถูกหลอกและไม่สามารถพูดอะไร ฉันควรได้กล่าวไปได้ดี ทันใดนั้นลมจะสูงขึ้นและกลีบดอกไม้บินหนีไป
      
ที่มา    soulsrebel.wordpress.com 
กูเกิล แปล 
ถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขออภับด้วย
----------------------------------------
park ha called out lee gak shi for the first time

and lee gak says why are you calling out my name in an awkward manner


park ha : lee gak shi, you like me right


lee gak: yes


park ha: i like you lee gak shi


lee gak: yes


park ha: will you marry me?!?!?! (lee gak is shocked!)


lee gak's reaction doesnt look good.


park ha: i'm proposing you right now


lee gak: follow me


went to the cafe.


edit


lee gak switched on the light and say this is my answer


lee gak: you will be here . i dunno when i will be leaving

park ha : that's why i say let get's married. let's not think about separation.    
lee gak: i'm sorry

park ha : dont say that


lee gak : i love you


park ha: can you say that again


lee gak: i love you


park ha: can you say that again


lee gak : i love you


park ha hugs lee gak.     
ปาร์คที่เรียกว่าเฮกเตอร์ที่ออก Lee Gak ชิเป็นครั้งแรก

และลี Gak พูดว่าทำไมคุณโทรออกจากชื่อของฉันในลักษณะที่น่าอึดอัดใจ

ปาร์ค ha: Lee Gak shi, คุณต้องการฉันขวา

Lee Gak: ใช่

ปาร์คเฮ: ผมชอบคุณ Lee Gak ชิ

Lee Gak: ใช่

ปาร์ค ha: คุณจะแต่งงานกับฉัน!!! (Lee Gak จะตกใจ!)

ปฏิกิริยาของลี Gak ไม่ได้ดูดี

ปาร์คเฮ: ฉันเสนอที่คุณได้ในขณะนี้

Lee Gak: ปฏิบัติตามฉัน

ไปคาเฟ่

แก้ไข

Lee Gak เปิดไฟและพูดนี้เป็นคำตอบของฉัน

Lee Gak: คุณจะอยู่ที่นี่ I dunno เมื่อฉันจะออกจาก

ปาร์ค ha: ที่ว่าทำไมฉันพูดให้ได้รับของแต่งงาน ให้ไม่คิดเกี่ยวกับการแยก

Lee Gak: ฉันขอโทษ

ปาร์ค ha: dont บอกว่า

Lee Gak: I love you

ปาร์ค ha: คุณสามารถพูดได้ว่าอีกครั้ง

Lee Gak: I love you

ปาร์ค ha: คุณสามารถพูดได้ว่าอีกครั้ง

Lee Gak: I love you

ปาร์คฮ่ากอด Gak Lee 
  


 

No comments:

Post a Comment